Online registrácia

Tu sa môžete zaregistrovať na VR Moldavský Pohár Bodvy, ktorý organizuje Združenie Bodvy E.
Po vyplnení formulára, je potrebné uhradiť štartovné na účet združenia. Registrácia bude platná len v tomto prípade.
Dôležité: Ak platíte za skupinu, prosíme o dodanie zoznamu pretekárov mailom. Pomôže nám pri identifikácii platieb. 
Ak sa zaregistrujete a pritom aj zaplatíte štartovné, ale z akéhokoľvek dôvodu sa nemôžete zúčastniť na pretekoch, štartovné berieme ako dar. Ďakujeme.

Číslo účtu: IBAN: SK0709000000000442245187, v prípade platby zo zahraničia je potrebný aj SWIFT-kód: GIBASKBX
Po registrácii dostanete vyplnený formulár na vašu mailovú adresu,  v ktorom bude uvedený individuálny identifikátor. Prosíme tento identifikátor uviesť pri platení.

Tu si môžete pozrieť zoznam pretekárov, ktorí sa zaregistovali a zaplatili štartovné.

* - povinné údaje

Presnú adresu je potrebné uviesť z dôvodu, aby sme Vám mohli doručiť tričko a medailu.
Súhlasím so zasielaním info mailov od organizátorov na mailovú adresu, ktorú som uviedol v registračnom formulári.

Prečítal som propozície pretekov, súhlasím s podmienkami a s použitím mojich osobných údajov pre účely evidencie.

Potvrdzujem, že som dostatočne pripravený/á pre absolvovanie Pohára Bodvy v mnou zvolenej disciplíne. Som si vedomý, že podujatie tohto charakteru kladie na moju osobu zvýšenú záťaž a prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť.
Prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť spojenú s mojou účasťou na tomto podujatí, vrátane prípadných škôd spôsobených na zdraví alebo na majetku, ktorá vznikne mne alebo ktorú spôsobím organizátorovi, či ktorejkoľvek tretej osobe, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na podujatí, nemám nárok na odškodnenie.